ശബരിമലനട അടയ്ക്കും മുമ്പ്
  • 26-11-2017

ശബരിമലയില്‍ ദിവസവും അത്താഴപൂജയ്ക്കു ശേഷം നട അടയ്ക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആലപിക്കുന്ന കീര്‍ത്തനമാണ് ഹരിവരാസനം ശബരിമലയിലെ ദിവസപൂജ. ഹരിവരാസനം പാടിത്തീരുമ്പോഴേക്കും പരികര്‍മ്മികള്‍ നടയിറങ്ങും. പിന്നീട് ഒന്നൊഴിയാതെ ഓരോ നിലവിളക്കും അണച്ച് മേല്‍ശാന്തി നട അടയ്ക്കും. അയ്യപ്പന്റെ രൂപഭാവങ്ങളെ വര്‍ണ്ണിക്കയും പ്രകീര്‍ത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഹരിവരാസനത്തില്‍ ആദിതാളത്തില്‍ മധ്യമാവതി രാഗത്തില്‍ സംസ്‌കൃതപദങ്ങളാല്‍ ചിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ട പതിനാറ് പാദങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതില്‍ ഏഴുപാദം മാത്രമാണ് ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ഉറക്കുവാന്‍ നടതുറന്നിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രി 10.55 ന് പാടാറുള്ളത്


ഹരിവരാസനം സ്വാമി വിശ്വമോഹനം
ഹരിദധീശ്വരം സ്വാമി ആരാധ്യപാദുകം
അരിവിമര്‍ദ്ദനം സ്വാമി നിത്യ നര്‍ത്തനം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

ഹരിയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് നിലയവും, വിശ്വത്തെമുഴുവന്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നവനും
സകല ദിക്കുകളുടേയും ഈശ്വരനും ആരാദ്ധ്യങ്ങളായ പാദുകങ്ങളോട് കൂടിയവനും,
ശത്രുക്കളെ വിമര്‍ദ്ദനം ചെയ്തവനും നിത്യവും നര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നവനും,
ഹരി(വിഷ്ണു)യ്‌ടെയും ഹരന്റെയും(ശിവന്‍)പുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

ശരണ കീര്‍ത്തനം സ്വാമി ശക്തമാനസം
ഭരണലോലുപം സ്വാമി നര്‍ത്തനാലസം
അരുണഭാസുരം സ്വാമി ഭൂതനായകം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

ശരണകീര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നു ശക്തമാനത്തൊടു കൂടിയവനും
വിശ്വത്തിന്റെ പാലനത്തില്‍ സന്തോഷമുള്ളവനും, നൃത്തം ചെയ്യാന്‍ തത്പരനും
ഉദയസൂര്യനെപ്പോലെ പ്രശോഭിക്കുന്നവനും, സകലഭൂതങ്ങളുടെയും നാഥനും
ഹരിയുയും ഹരന്റെയും പുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

പ്രണയസത്യകം സ്വാമി പ്രാണനായകം
പ്രണതകല്പകം സ്വാമി സുപ്രഭാഞ്ചിതം
പ്രണവ മന്ദിരം സ്വാമി കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

പ്രഭാസത്യകസമേതനും പ്രാണനായകനും
ഭക്തര്‍ക്ക് കല്‍പ്പതരു ആയവനും ദിവ്യമായ പ്രഭയുള്ളവനും,
'ഓം'കാരത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമായവനും കീര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രീതിയുള്ളവനും,
ഹരിഹരപുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

തുരഗവാഹനം സ്വാമി സുന്ദരാനനം
വരഗദായുധം സ്വാമി ദേവവര്‍ണ്ണിതം
ഗുരുകൃപാകരം സ്വാമി കീര്‍ത്തനപ്രിയം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

കുതിരയെ വാഹനമാക്കിയവനും സുന്ദരമായ മുഖം ഉള്ളവനും,
ദിവ്യമായ ഗദ ആയുധമായുള്ളവനും വേദത്താല്‍ വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെടുന്നവനും,
ഗുരുവേപ്പോലെ കൃപചൊരിയുന്നവനും, കീര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പ്രീതിയുള്ളവനും,
ഹരിഹരപുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

ത്രിഭുവനാര്‍ച്ചിതം സ്വാമി ദേവതാത്മകം
ത്രിനയനം പ്രഭും സ്വാമി ദിവ്യദേശികം
ത്രിദശപൂജിതം സ്വാമി ചിന്തിതപ്രദം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

മൂന്നുലോകങ്ങളാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്നവനും, ദേവന്മാരുടെയും ആത്മാവായ് വിളങ്ങുന്നവനും,
സാക്ഷാല്‍ ശിവന്‍ തന്നെയായവനും ദിവ്യനായ ഗുരുവും,
മൂന്നു കാലങ്ങളിലായ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നവനും ചിന്തിക്കുന്നതു മുഴുവന്‍ സത്യമാക്കുന്നവനും,
ഹരിഹരപുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

ഭവഭയാപഹം സ്വാമി ഭാവുകാവഹം
ഭുവനമോഹനം സ്വാമി ഭൂതിഭൂഷണം
ധവളവാഹനം സ്വാമി ദിവ്യവാരണം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

ഭവഭയത്തെ അകറ്റുന്നവനും ഐശ്വര്യദായകനും
ഭുവനത്തെമുഴുവന്‍ ആകര്‍ഷിക്കുന്നവനും ഭസ്മവിഭൂഷിതനും
വെളുത്തനിറമുള്ള ദിവ്യമായ ആനയേ വാഹനമാക്കിയവനും
ഹരിഹരപുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

കളമൃദുസ്മിതം സ്വാമി സുന്ദരാനനം
കളഭകോമളം സ്വാമി ഗാത്രമോഹനം
കളഭകേസരി സ്വാമി വാജിവാഹനം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

മന്ദസ്‌മേരയുക്തമായ സുന്ദരമുഖമുള്ളവനും
കളഭം അണിഞ്ഞ മനോഹര ശരീരമുള്ളവനും
ആന, സിംഹം, കുതിര എന്നിവയേ വാഹനമാക്കിയവനുംഎട്ടാം പാദം
ഹരിഹരപുത്രനുമായ ദേവാ നിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

ശ്രിതജനപ്രിയം സ്വാമി ചിന്തിതപ്രദം
ശ്രുതിവിഭൂഷണം സ്വാമി സാധുജീവനം
ശ്രുതിമനോഹരം സ്വാമി ഗീതലാലസം
ഹരിഹരാത്മജം സ്വാമി ദേവമാശ്രയേ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ
സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി
ശരണമയ്യപ്പാ സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പാ

ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനും, ചിന്തിക്കുന്നതു മുഴുവന്‍ സത്യമാക്കുന്നവനും
യാതൊരുവനാണോ വേദങ്ങള്‍ ആഭരണമായത്, സുകൃതികളുടെ ജീവനായിട്ടുള്ളവനും
മനോഹരമായ ശ്രുതിയോടു കൂടിയവനും ഗീതത്തില്‍ ലസിച്ചിരിക്കുന്നവനും

അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.
സ്വാമി അയ്യപ്പാ നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടുന്നു.

ശബരിമല

പുണ്യപമ്പയില്‍നിന്നു തിരുസന്നിധാനം വരെ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പുണ്യനദിയായ പമ്പയിലെ സ്‌നാനത്തോടെയാണ് ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തിന്റെ തുടക്കം. പാപനാശിനിയായ പമ്പയെ ദക്ഷിണകാശിയായും കരുതിപ്പോരുന്നു. സഹ്യ പര്‍വ്വതത്തില്‍ തപസ

ശാസ്താവും വേട്ടയ്‌ക്കൊരുമകനും

ഭഗവാനെ കിരാതഭാവത്തില്‍ (വനവേടന്‍, കാട്ടാളന്‍) ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലേതു പോലെവേറൊരുദേശത്തുമില്ല. ശിവപാര്‍വ്വതിമാരെ കിരാതരുദ്ര കിരാതപാര്‍വ്വ

ശാസ്താവിന്റെ ഗായത്രീമന്ത്രങ്ങള്‍

മന്ത്രങ്ങളില്‍വെച്ചു സര്‍വശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ് ഗായത്രീമന്ത്രം. പ്രധാന ദേവതാസങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കെല്ലാംമൂലമന്ത്രം പോലെതന്നെ ഗായത്രീ മന്ത്രങ്ങള്‍(ഗായത്ര

ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാം അയ്യപ്പന്‍

ശാസ്താവിന്റെ അവതാരമായ അയ്യപ്പന്‍ നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാണ്. കേരളത്തിലെ ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ബാലശാസ്താ, അയ്യപ്പ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കാണു പ്രാമുഖ്യം കൂടുതല്‍.

ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രവും ധ്യാനശ്ലോകവും

തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില്‍ ഓരോദേവതയ്ക്കും മൂല(അടിസ്ഥാന) മന്ത്രം കല്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മനനാത് ത്രായതേ ഇതി മന്ത്രഃ അതായതു മനനം ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത

ശബരിമല യാത്ര പൂര്‍ണമാകാന്‍

ശബരിമല യാത്രപൂര്‍ണമാകാന്‍ ഈ വഴിയേ പോകാം

ധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃസ്തുതിദശകം

ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്താവിന്റെ കേശംമുതല്‍ പാദംവരെ വര്‍ണ്ണിച്ചു സ്തുതിക്കുന്ന അതിമനോഹര സ്‌തോത്രമാണു ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃസ്തുതിദശകം. ശ്രീധര്‍മ്മശാസ്തൃ കേശാദിപാദാ

രോഗശാന്തിയേകും ധര്‍മശാസ്താവ്

രോഗദുരിതപീഡകളില്‍ നിന്നു രക്ഷനേടാന്‍ ഭക്തര്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന ധന്വന്തരീ മൂര്‍ത്തിയുടേയും വൈദ്യനാഥനായ ഭഗവാന്‍ രുദ്രന്റേയും പുത്രനായ മഹാവൈദ്യനാണു ധര്‍മ്മശ

വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോള്‍

ശബരിമല ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ അപ്പോള്‍ത്തന്നെ വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം. അയ്യപ്പന്‍ തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി വച്ച

ശരണം വിളിയുടെ പൊരുളെന്ത്

''സ്വാമി ശരണ''ത്തിലെ ''സ്വാ'' എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുന്ന മാത്രയില്‍ പരബ്രഹ്മത്താല്‍ തിളങ്ങുന്ന ''ആത്മ''ബോധം തീര്‍ഥാടകന്റെ മുഖത്തു പ്രതിഫലിക്കണം. ''മ'' സൂ

സന്നിധാനത്ത് ഓണ്‍ലൈനില്‍ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാം

തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് സന്നിധാനത്ത് റൂം ബുക്കു ചെയ്യാം. 15 ദിവസം മുന്നേയുള്ള അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് സൗകര്യമാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍ ദേവസ്

അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെ പൂജകള്‍

അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലെ പൂജകള്‍ തുടങ്ങുന്നത് പുലര്‍ച്ചേ നാലിന് നിര്‍മാല്യ ദര്‍ശനത്തോടെയാണ്. മേല്‍ശാന്തി ശ്രീകോവിലിനു പ്രദിക്ഷണമായി വന്ന് സോപാനത്തന് നമസ്‌

പതിനെട്ടു പടികളുടെ അര്‍ഥം തേടുമ്പോള്‍

വേദശാസ്ത്ര പുരാണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പരമസത്യത്തെതന്നെയാണ് സത്യമായ ''പൊന്നു പതിനെട്ടാംപടി''യും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുമുടിക്കെട്ടുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രമേ പത

41 ദിവസത്തെ വ്രതം എന്തിന്?

നാല്‍പ്പത്തൊന്നു ദിവസത്തെ വ്രതശുദ്ധിയോടെ വേണം ശബരിമല ദര്‍ശനം നടത്തേണ്ടത്. ശബരിമല ശ്രീ ധര്‍മ്മ ശാസ്താവിനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആദ്യം അയ്യപ്പ മുദ്ര (മാല) അണിയ

ശബരിമലയില്‍ നെയ്യഭിഷേകം എന്തിന്?

ശ്രീ അയ്യപ്പനുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വഴിപാടാണു നെയ്യഭിഷേകം. കായികവും വാചികവും മാനസികവുമായ സകല പാപപരിഹാരാര്‍ഥവും ഭക്തന്റെ ദുരിത ശാന്തിക്കായും നടത്തുന്

ശബരിമല യാത്രയില്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവയെല്ലാം

ശബരിമല തീര്‍ഥാടകന്‍ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കര്‍മ്മം ബ്രഹ്മചര്യമാണ്. ശരീരത്തേയും മനസ്സിനേയും ഈശ്വരാഭിമുഖമാക്കി നിര്‍ത്തുകയാണത്. വാക്കോ ചിന്തയോ

വ്രതകാലത്ത് അരുതാത്തവ

ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാന്‍ മാല ധരിക്കുന്ന വ്യക്തി പാലിക്കേണ്ട ചില ചിട്ടകളുണ്ട്.

സന്നിധാനത്തെ പ്രധാന ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

സന്നിധാനത്തെ പ്രധാന ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ ഒര്‍ത്തിരിക്കാം. അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ നമ്പറുകള്‍ ഉപകാരപ്പെടും.

ശബരിമലയില്‍ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്തവ

ശബരിമലയില്‍ ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ അയ്യപ്പന്‍മാര്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

പമ്പയിലേക്കുള്ള ദൂരം

വിവിധയിടങ്ങളില്‍നിന്നു പമ്പയിലേക്കുള്ള ദൂരമറിയാം

സുഖദര്‍ശനമൊരുക്കും വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ

ശബരിമല ദര്‍ശനത്തിന് കേരളാ പോലീസ് ഒരുക്കുന്ന ക്രമീകരണമാണ് വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ. www.sabarimalaq.com എന്ന സൈറ്റ് വഴിയും കേരള പോലീസിന്റെ www.keralapolice.g

ഇരുമുടിക്കെട്ടില്‍ നിറയ്‌ക്കേണ്ടത്

മുന്‍കെട്ടില്‍ സ്വാമിപൂജക്കുള്ള സാധനങ്ങളും പിന്‍കെട്ടില്‍ തീര്‍ത്ഥാടകന് വേണ്ട ആഹാരസാധനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ്.

ശബരിമലയും വ്രതാനുഷ്ഠാനവും

നാല്‍പ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ കഠിനം വ്രതം... മല കയറും മുമ്പ് ഓരോ ഭക്തിനും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐതീഹ്യങ്ങളും ഏ

രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദ്രോഗവും ഉള്ളവര്‍ മലകയറുമ്പോള്‍

അയ്യപ്പഭക്തര്‍ മലകയറ്റം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വൃദ്ധരോടും രോഗബാധിതരോടുമൊപ്പം വരുന്നവര്‍ മുന്നില്‍ നടന്ന് മലകയറരുത്. പിന്നിലായവര്‍ മുന്നിലെത്തിയ തന്ന

ഇനി ശരണം വിളിയുടെ നാളുകള്‍

സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ.... ഒരു മണ്ഡലകാലം കൂടി വരവായി. ഇനി വ്രതശുദ്ധിയുടെ നാളുകള്‍. ശരണം വിളികളുമായി പൊന്നമ്പലവാസന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് വ്രതശുദ്ധിയോടെ